Bestuurlijke toekomst gemeenten Druten en Wijchen

Foto: Redactie Druten

De gemeenteraden van Druten en Wijchen hebben gevraagd de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie te inventariseren. Deze inventarisatie is nu beschikbaar. Als het aan de colleges van B&W ligt, geeft de inventarisatie voldoende aanleiding om samen met de gemeenteraden en de inwoners te verkennen of een bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen wenselijk is. De colleges willen alle inwoners daar goed bij be- trekken. Deze moeten immers baat hebben bij een fusie. Daarom stellen de colleges aan de raden voor om na de zomer te starten met een draagvlakpeiling onder de inwoners van Druten en Wijchen.

Een mogelijke fusie tussen de gemeenten Druten en Wijchen is een onderwerp dat leeft. Zowel in de lokale samenleving als bij bestuurders. Onlangs vroegen de gemeenteraden via een motie om de voor- en nadelen van een eventuele bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen in kaart te brengen. In dezelfde periode hebben de gemeenten onderzoek laten doen naar het functioneren van de ambtelijke organisatie. De samenvoeging van twee organisaties naar één is ge- evalueerd. Ook is een peiling gehouden onder inwoners en ondernemers naar de dienstverlening van de gemeenten.

Informatieve bijeenkomst

Het is aan de gemeenteraden om te besluiten of er een bestuurlijke fusie komt. Een draagvlakpeiling onder de inwoners is daarbij een noodzakelijk onderdeel. Voor het zover is, willen de colleges een informatieve bijeenkomst organiseren. Daar kunnen de gemeenteraden een goed beeld krijgen van het traject dat kan leiden tot een bestuurlijke fusie, hun eigen rol daarbij en de mogelijkheden om inwoners en anderen te betrekken. Op basis van die informatie kunnen de gemeenteraden een besluit nemen over het vervolg, zoals een draagvlakpeiling onder de inwoners van Druten en Wijchen.

Resultaten onderzoeken

Gezien de uitdagingen die op de gemeenten afkomen en op basis van alle beschikbare informatie achten de colleges het de moeite waard om na de ambtelijke fusie nu ook een verkenning te starten naar een bestuurlijk samengaan. Volgens de beantwoording van de motie kan een bestuurlijke fusie tussen beide gemeenten zowel voor- als nadelen opleveren. De beide colleges zijn van mening dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Een volgende stap in de vorm van een bestuurlijke fusie zorgt ervoor dat meer aandacht kan gaan naar de dienstverlening en een stevige positie in de regio.

De evaluatie van de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) laat zien dat er goede resultaten zijn geboekt met de samenvoeging van de twee organisaties. Extra voordelen kunnen worden behaald met een bestuurlijke fusie.

Dienstverlening staat centraal voor de colleges. Zij zijn dan ook blij met de resultaten van de inwoners- en ondernemerspeiling. Deze wordt elke twee jaar gehouden. Vergeleken met de vorige meting zijn de resultaten vrijwel gelijk gebleven, ondanks de opbouw van de nieuwe werkorganisatie. Afgezet tegen het landelijke gemiddelde doet de WDW het op veel onderdelen zelfs iets beter.

Reacties